Декларация за поверителност

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) Ви уведомяваме, че поддържаме пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте.

Личните данни, които събираме за Вас включват Име и фамилия, адрес, телефон и email и се използват единствено с цел осъществяване на обратна връзка с Вас.

Личните Ви данни не се съхраняват и/или обработват и се премахват веднага, след приключване на двустранната кореспонденция с Вас.

Личните Ви данни може да бъдат трансферирани към куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги, в изпълнение на поет ангажимент към Вас.